Trang chủ > Sản Phẩm > NPK 15 - 10 - 20 - 6S + TE + Đất hiếm

NPK 15 - 10 - 20 - 6S + TE + Đất hiếm

04/07/2018

 

NPK 15 - 10 - 20 - 6S + TE + Đất hiếm

 

 

Sử dụng 100% Kali sulphate

 

PHÂN BÓN THÚC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Chuyên cây củ, quả, cây có múi

Cây công nghiệp

 

Sử dụng từ 0.5 - 4kg/cây (trụ) hoặc 200 - 600 kg/ha/lần bón