Tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu phân bón của Việt Nam tăng mạnh cả về khối lượng và ...