Cây điều ra lộc non, cẩn trọng với sâu hại

Trên lúa Các tỉnh Bắc bộ: Sâu đục thân 2 chấm: s&acir ...
Phân bón NPK + đất hiếm công ty Thành Đô
Chăm sóc cà phê mùa khô - NPK + đất hiếm