Phân bón nội giá cao hơn nhập khẩu vì bất cập từ chính sách thuế?

Do chính sách thuế đã bộc lộ nhiều bất cập nên phân bón trong nước có gi ...